ลงทะเบียนต่างด้าวเฟส2 เข้าระบบแล้ว 3.8 หมื่นคน

อธิบดีกกจ. เผย  สัปดาห์แรกเปิด ศูนย์ลงทะเบียนแรงงานฯ เฟส2 ยอดต่างด้าว 3 สัญชาติเข้าระบบแล้ว 3.8 หมื่นคน  เร่งนายจ้าง-ต่างด้าว รีบดำเนินการก่อน 30 มิ.ย.  เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน  (กกจ.) กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้แรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน เฟส 2

ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการแล้ว 38,000 คน เป็นกัมพูชา 11,964 คน ลาว 1,581 คน เมียนมา 24,455 คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ  441,299 คน เป็นกัมพูชา 190,233 คน ลาว 38,604 คนเมียนมา 212,462 คน จากจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ต้องดำเนินการคือ 479,299 คน โดยในศูนย์กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ศูนย์ เช่น ศูนย์ OSS กระทรวงแรงงาน ศูนย์ OSS ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง  แรงงานต่างด้าวมาดำเนินการแล้ว 11,073 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 158,011 คน สามารถให้บริการได้ถึง 1,000 คนต่อวัน และในศูนย์ต่างจังหวัดอีกจำนวน 76 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 นี้แน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews